Ginabuksan Ko Ang Gawang

Poetry by | February 19, 2023

kang imo hulot sa mga panahon
nga ang katinong nagapang-agda
kanakun nga magpanglubaybay
sa anang kasudlan, sa anang utok.
Sa akon pagsulod sa hulot nga dya,
ginahapulas ko ang imo radyo
nga nakapatong sa latok nga may bulak
nga sa buhay run nga panahon nagabuskad
pa dyang anang plastikada nga dagway.
Kuon ko, ayhan nagaparamungol sa pamuyayaw
kang mga komentarista nga wara ti bungog
ang radyo mo nga daw trumpa sa plasa
ang bolyum hay bukut kaw makadungog
sa panahon nga nagapangligis kaw ka sirilhigon
sa aton naalimunaw nga ugsadan kada aga.
May mga papel man ikaw nga tinago sa kahon.
Rugya, may aritos nga ginbulagan ka anang bana.
Kuon ko, andut wara tana ginkasal liwan sa isara
pa ka aritos ukon bisan singsing run lang man?
Mangusisa tani ako kanimo andut wara mo tana
ginapangitaan ka bag-o nga kahagugma.
Pay wara run ti makasabat kanakun ka dya.
Gin-uyatan ko nga may pagkabalaan
ang mga papel: may kontrata, tinay-an sa last two,
petsa kag adlaw kang gin-ihaw ang imo ayam,
bisan ang adlaw ka pagtaliwan ka imo
suud nga abyan nga mananggiti nga si Puti.
Ginasulung ko ti mayad. Ginalawayan ko dyang
akun tudlo agud to makadiretso takun
sa ginsang-an nga hiwag-os mo nga sinulatan.
Saksi ang mga papel nga ria sa imo katigulangon.
Nagapabilin ang kahumut kang mansiniliya
sa kalag kang mga papel. Rugya, may panalgan
ang mga siririmhuton: daan nga bisti, kingki,
yab-ukon nga sapatos, gasgas nga antipara,
tuba, kag delargo mo nga daw hinuluman sa balok.
Rugya sa imo hulot kon sa diin buhi ang katimgas,
akun ginatipon ang mga tinaga kang imo paghalin.
Ang imo ngaran daw sangka dinag-on
nga baratyagun kang kapung-aw nga nagabuta
sa mga basiyo kang Tanduay nga nakahal-id
sa idalum kang imo baratangan, ginapiyestahan
ka maduro nga tigulang man nga mga damang.

 


Mula sa Banga, South Cotabato si Adrian Medina Pregonir. Ang kaniyang mga akda ay lumitaw sa Liwayway Magazine, Dx Machina 4 ng UP Likhaan, TLDTD, Ani 41 ng CCP at iba pa. Ang kaniyang mga sanaysay ay nagwagi sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at Gawad Rene O. Villanueva. Ang kaniyang koleksiyon ng mga Binalaybay sa Kinaray-a ay nagwagi sa Bantugan Panulatan Kinaray-a at Gawad Bienvenido Lumbera.

Sumpa Para Kanakon ang Tubi

Poetry by | May 23, 2022

Darwa ka lawas kang tubi
ang nagailig sa akon dughan:
ang sara, lawas kang pagdumdum,
kag lawas kang kahadlok.
Ka dya, sumpa run para kanakon ang tubi
bisan kauna nagasipal ako nga nagalinumpatlumpat
sa lao kag buho nga buta kang tubi uran.
Duok kang akon mga kahig ang turugban
rapit sa nagainggat nga repleksiyon
kang tubi suba rugto sa uma.
Apang, sangka hapon, kang ginlawig ni Tatay
ang ana karbaw sa puno kang kamunsil
rapit sa bibi kang suba, nadalin-as tana.
Ginbutong kang baskog nga sulog
ang ana mga paa samtang daw manoglupok
run ang ana ugat ka panguyat sa higut
kang karbaw nga nakuga sa kakusog
kang puwersa sa pagpanginluwas niya.
Nagasinggit lang ako nga nagatindog
kag ginapamahulay ka basa kang uran kag luha.
Nagasinggit ako sa tunga kang pagpanglinti
kag nagapuruyakot nga pinanid
kang nagagunum nga panganod.
Wara ako magpauli sa balay kato.
Bukun ako maributay.
Gani kada parigos, ginatapungul kang akon inumul ang tubi sa balde.
Pero wanhun ta bay,
wara tana it baratyagon.
Bukun tana makatangis.
Tubi kang akon mata run lang gid ang may baratyagon.


Mula sa Banga, South Cotabato si Adrian Medina Pregonir. Ang kaniyang mga akda ay lumitaw sa Liwayway Magazine, Dx Machina 4 ng UP Likhaan, TLDTD, Ani 41 ng CCP at iba pa. Ang kaniyang mga sanaysay ay nagwagi sa Don Carlos Palanca Memorial Awards for Literature at Gawad Rene O. Villanueva. Ang kaniyang koleksiyon ng mga Binalaybay sa Kinaray-a ay nagwagi sa Bantugan Panulatan Kinaray-a.

Bulawan

Poetry by | March 5, 2022

Ganito ko lagi sinasariwa ang alahas ni Mamang kapag nasa lungsod siya:
Kumikinang ito nang maringal kapag nakapulupot sa kaniyang leeg tuwing may piging;
Kung may seremonya ng pag-iisandibdib; kung may pagbinyag na makabig;
Kung may kainan sa nagmamagarang restoran; kahit pa aniya’y sa pagsisiping,
Supling niya kung ituring ang hardin ng bulawan sa kinang ng kaniyang tagóng daing.
Ikinalulugod niya kapag naglalandas ang paningin ng mga dayo sa kaniyang tinghas
Habang pumapasok sa kaniyang pag-uulinig ang matarling na bulong ng paghanga.
Nasok ang matitinis na nagsasagutang usapan ang ipinupukol ukol sa kaniyang lawas,
Tinititigan siya nang maigi mula sa hédres niyang anyong bagwis hanggang may ekstraksiyon
Ng kung anong pilit ipasiwalat at ipalabas ng madla na bulawan sa mina ng kaniyang katawan.


Si Adrian Medina Pregonir ay nagsusulat sa wikang Filipino at Hiligaynon mula sa Banga, South Cotabato. Siya ay Fellow sa Davao Writers Workshop, Palihang Rogelio Sicat, TAHAD Hiligaynon CNF Workshop, San Agustin Writers Workshop at Kahirupan Bantugan sa Pagsulat sa Kinaray-a.