The Song of Kagan, the Song of Unity

Poetry by | September 4, 2016

Bayok ng Kagan, Bayok ng Kakaysa (Original Kagan)

This is a call for everyone
Whose spirits will soon taste death
Rich and poor, you must remember
So your faith may increase.

This is to wake those sleeping souls
In a hopeful remembrance of their kin.
Cut not your ties
For Allah forbids it.

Empty the souls from enmity.
Stand for unity.
Stand for faith.
So you may fulfill our noble pledge
To Allahu Ta’ala.

Follow His commands.
And sow the unity in your heart
While it still beats.

English translation by Mohammad Nassefh R. Macla


Abdul Khaliq Tayongotong is a Kaagan-native from Lupon, Davao Oriental. He is currently taking up Bachelor of Education and Islamic Studies in the Davao Regional Arabic Academy, Inc. The poem Bayok ng Kagan, Bayok ng Kakaysa is originally a Kagan song, composed and sung by the author.

Bayok ng Kagan, Bayok ng Kakaysa

Poetry by | September 4, 2016

The Song of Kagan, the Song of Unity (English Translation)

Yani yang pagpasampay sang kariko natun
Na yaga-onawa da yang kamatay
Awnan aw miskinan, wajib na taduman
Sopaya magdogang yang iman ta.

Yani na pagpokaw sang yamatog na ginawa
Gaw na makatadum sang kawaris nan.
Di ta pagpotokon yang pamagutan ta,
Sabap pyaga-haram inyan ng Kadunan ta.

Tanakun natun sakit sang ginawa ta.
Paindug ta yang kakaysa.
Tabangan ta paglindog sang agama.
Untak matorid yang ongaya ta
Sang Kadunan ta.

Dayt na inangun ta uno na pyagasugo Nan.
Aw lilindug ta sang ginawa ta
Nang wa pa yang kamatay.


Abdul Khaliq Tayongotong is a Kaagan-native from Lupon, Davao Oriental. He is currently taking up Bachelor of Education and Islamic Studies in the Davao Regional Arabic Academy, Inc. The poem Bayok ng Kagan, Bayok ng Kakaysa is originally a Kagan song, composed and sung by the author.