Bayok ng Kagan, Bayok ng Kakaysa

Poetry by | September 4, 2016

The Song of Kagan, the Song of Unity (English Translation)

Yani yang pagpasampay sang kariko natun
Na yaga-onawa da yang kamatay
Awnan aw miskinan, wajib na taduman
Sopaya magdogang yang iman ta.

Yani na pagpokaw sang yamatog na ginawa
Gaw na makatadum sang kawaris nan.
Di ta pagpotokon yang pamagutan ta,
Sabap pyaga-haram inyan ng Kadunan ta.

Tanakun natun sakit sang ginawa ta.
Paindug ta yang kakaysa.
Tabangan ta paglindog sang agama.
Untak matorid yang ongaya ta
Sang Kadunan ta.

Dayt na inangun ta uno na pyagasugo Nan.
Aw lilindug ta sang ginawa ta
Nang wa pa yang kamatay.


Abdul Khaliq Tayongotong is a Kaagan-native from Lupon, Davao Oriental. He is currently taking up Bachelor of Education and Islamic Studies in the Davao Regional Arabic Academy, Inc. The poem Bayok ng Kagan, Bayok ng Kakaysa is originally a Kagan song, composed and sung by the author.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.