Ang Passport Ngadto sa Langit

Play by | May 4, 2008

Magdudula

Abogado
Doktor
Maestro
Enhinyero
Negosyante
San Miguel
San Pedro

(Mosulod si San Miguel nga nagdala sa timbangan ug si San Pedro nga nagdala og yawi.)

San Miguel: Karon Pedro, kay kita man ang gihatagan og gahom sa paghukom sa mangamatay, pinaagi sa ilang mga nabuhat sa kalibotan, ato gayod kining matngonan pag-ayo. Dili mo ablihan ang pultahan sa Langit kon dili ko pa matimbang ang ilang mga gibuhat sa kalibotan. Timbangon nato ang ilang mga maayong buhat ug mga daotang buhat. Kon bug-at ang daotang buhat, ato silang ibanlod sa Impyerno. Kon bug-at ang ilang maayong buhat kay sa daotan, ato silang pasak-on sa Langit. Kon pareho ang gibug-aton sa daotan ug maayo, ato silang ibutang sa Purgatoryo.

San Pedro: Siempre, mao gayod ang atong pagabuhaton. Ikaw bahala diha kay ikaw man ang magtimbang sa ilang mga sala. Kon moingon ka nga ibanlod sa Impyerno, akong tumanon ang imong sulti.

Doktor (Mosulod ug moduol dayon kang San Pedro): Senyor San Pedro, ablihan mo ang Langit kay mosulod ako.

San Pedro: Adto una kang San Miguel. Pangayo kaniya og passport.

(Moadto ang Doctor kang San Miguel.)

San Miguel: Kinsay ngalan mo?

Doktor: Ang akong ngalan mao si Doktor ______________.

San Miguel: Sa buhi pa ikaw sa kalibotan, unsay nahimo nimo sa mga tawo?

Doktor: Sa kalibotan, nagtambal ako sa mga masakiton. Ako silang gikobrahan sa bayad sa akong serbisyo. Dunay usa ka masakiton nga akong gitiwasan pagpatay kay grabe na kaayo. Wala na koy mahimo gayod.

San Miguel: Hala, timbangon nato ang imong mga nabuhat sa kalibotan. Kining sobreha (duha ka sobre ang gibitbit ni San Miguel) mao kini ang nagatimaan sa mga maayong buhat mo. Kining usa usab ka sobre, mao ang nagatimaan sa mga daotang buhat mo. Atong timbangon kini. Kon bug-at ang maayong buhat mo kay sa daotang buhat, makaadto ka sa Langit. Apan kon bug-at ang daotang buhat, adto ka sa Impyerno. Kon pareho ang gibug-aton sa duha, adto ka sa Purgatoryo. (Gitimbang ni San Miguel ang duha ka sobre ug pareho ang gibug-aton.)

San Miguel: Karon, kay pareho man ang gibug-aton sa imong maayong buhat ug daotan, ang imong padulngan mao ang Purgatoryo.

(Milakat ang Doctor padulong sa Purgatoryo inubanan ni San Pedro.)

Abogado: (Mosulod ug moduol kang San Miguel.) Maayong gabii Senyor San Miguel.

San Miguel: Maayong gabii. Kinsay ngalan mo?

Abogado: Ako mao si Abogado ___________________.

San Miguel: Unsa ang nabuhat mo sa kalibotan?

Abodado: Sa buhi pa ako, naglaban ako sa mga kaso komo abogado. Gilabanan ko ang nakapatay og tawo ug nalibre siya. Nakapabanlod ako sa presohan sa usa ka tawo nga walay sala kay maayong abogado ako. Ang tanang nagpalaban kanako akong gikobrahan sa tagaliog nga bayad. Mao kadto akong buhat.

San Miguel: Mao diay kadto ang imong nabuhat sa kalibotan. Karon, dili na lang timbangon ang imong nabuhat kay tataw kaayo nga wala kay mga maayong buhat sa kalibotan. Pulos mga daotan ang imong mga gibuhat. Adto ka didto sa Impyerno.

(Milakat ang Abogado ngadto sa Impyerno inubanan usab ni San Pedro.)

Magtutudlo: (Mosulod ug moadto ngadto kang San Miguel.) Maayong gabii, Senyor San Miguel.

San Miguel: Oo, kinsa ka?

Magtutudlo: Ako si Magtutudlo ___________________.

San Miguel: Isulti ang imong gibuhat sa kalibotan sa buhi pa ikaw.

Magtutudlo: Ako nagatudlo sa mga tawo sa mga maayong pamatasan. Gitudloan ko sila nga dili sila maghubog-hubog; nga dili sila mangaway; nga motahod sila sa ilang mga ginikanan ug mga magulang. Gitudloan ko sila sa pagrespeto sa ilang mga isigkatawo; gitudloan ko sila sa pagsimba ug pagkompisal. Aron sila mosunod sa atong gitudlo, ako nagatuman niining tanan.

San Miguel: Muy biyen. Karon duola si San Pedro ug paabre ka sa pultahan sa Langit. Dili na lang timbangon ang imong mga nabuhat kay pulos man mga maayo ang tanan.

(Moduol ang Magtutudlo kang San Pedro, ug giablihan ang pultahan sa Langit.)

Enhinyero: (Mosulod ang Enhinyero ug moduol kang San Miguel.)

San Miguel: Kinsa ang ngalan mo?

Enhinyero: Ako si Enhinyero __________________.

San Miguel: Isulti ang imong gibuhat sa kalibotan sa buhi pa ikaw.

Enhinyero: Ako naghimog mga balay nga moderno. Naghimo ako og taytayan, kalsada, mga eskuylahan, ug mga pantalan.

San Miguel: Wala ka makahimog simbahan?

Enhinyero: Wala kay hangyoon man lang sa Pari og barato ang kontrato.

San Miguel: Karon atong timbangon ang imong nabuhat sa kalibotan kon hain ang bug-at, ang maayo bang buhat o ang daotan bang buhat. (Gitimbang ni San Miguel ug ang resulta pareho ang gibug-aton.) Karon, sanglit pantay-pantay kini sila, ang maayo mong padulngan mao ang Purgatoryo. (Mosulod sa Purgatoryo ang Enhinyero nga giubanan ni San Pedro.)

Negosyante: (Mosulod ang Negosyante ug moderetso ngadto sa pultahan sa Langit.)

San Pedro: Hoy, kinsa ka?

Negosyante: Ayaw lang pagsaba. Hilom lang. Aniay akong kuwarta balor og singko mil pesos. Imo na basta pasudlon mo ako sa Langit. Ato-ato lang kini.

San Pedro: Wala ako madani sa imong kwarta. Nawong kag kwarta, ha. Hala, moadto ka una kang San Miguel ug mangayo kag passport kaniya.

      (Moduol ang Negosyante kang San Miguel.)

San Miguel: Kinsay ngalan mo?

Negosyante: Ako mao ang bantogang Negosyante nga si _____________________.

San Miguel: Unsay nabuhat mo sa kalibotan?

Negosyante: Nagnegosyo ako. Kay wala man akoy kompetensiya, gitas-an ko ang presyo sa mga baligya sa akong tindahan. Bisan barato ang akong pagkompra sa mga epektos, ako silang bakakan nga mahal ang maong epektos. Nakaganansiya akog dako sa akong pagnegosyo. Usahay magpahangyo ako, usahay usab dili ako magpahangayo. Mopalit man gihapon sila kay wala may lain nga nagtinda.

San Miguel: Atong timbangon ang imong mga nabuhat. Kon ang imong maayong buhat bug-at kay sa daotang buhat mo, masalbar ka. Apan kon ang imong daotang buhat bug-at pa kay sa maayong buhat, maimpyerno ka. (Gitimbang ang mga nabuhat sa negosyante. Ug ang resulta, bug-at ang daotang buhat kay sa maayo.)

San Miguel: Sumala sa resulta sa pagtimbang, ang imong mga daotang buhat bug-at pa kaysa mga maayong buhat mo. Karon, adto ikaw sa Impyerno. (Moatubang sa mga hinukman.) Kamo akong gihukman sumala sa inyong nabuhat sa kalibotan sa buhi pa kamo. Kamo nga anaa sa Purgatoryo kinahanglan nga maghinulsol sa inyong mga sala kay basin ra nga maluwas pa kamo. Biyaan namo kamo dinhi.

      (Mogula si San Miguel ug si San Pedro.)

      -Kataposan-

(Nota sa editor: Gisubay na sa bag-ong Binisayang ispeling ang ubang mga pulong niining dula, sama sa infierno ngadto sa impyerno, cuarta ngadto sa kwarta.. Sumala sa nota sa orihinal nga iskrip, ang nagdala sa papel nga Abogado mao si A. Lawas; ang Doctor mao si Q. Lerio; ang Maestro mao si E. Montejo; ang Enhinyero mao si G. Dagohoy; ang Negosyante mao si B. Ho; si San Miguel mao si C. Gales, ug si San Pedro mao si T. Goltiano.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.