Ang Susunod na Katawan

Poetry by | May 31, 2021

Isa kang potograpo sa harap nitong bangkay
na nakahimlay sa eskinita. Paanong tumitimo

ang igkas ng bala sa iyong kalamnan
gayong di iyo ang katawan?

Sapong-sapo ng apertura ng iyong kamera
ang dilat na mga mata. Alam mong alam niyang

wala mang magtangkang tumingin,
may gimbal sa mga matang hindi naisasara.

Buong-buo mo itong kukunan,
masisipat maging ang hindi mo nais makuhaan.

Sisilip sa lente ang kanyang huling anino.
Magtatagpo kayo nang mata sa mata.

Lalagos ang kanyang titig
hanggang sa iyong buong kaluluwa

at wala ka nang maipagkakait pa.
Taliwas sa iyong pinaniniwalaan,

may sariling katawan ang anino
na walang lalim at babaw. Isang silid

ang kanyang balat—patutuluyin ka niya
at bibigyan ng listahan.

May naghihingalong pangalan sa kung saan.
Ipakikiusap niya:

Kunan mo silang lahat ng larawan.
Unahin mo ang kanilang mga mata.

Leo Cosmiano Baltar studies BA Journalism at the University of the Philippines in Diliman. Their articles can be found in Tinig ng Plaridel, while their poems have appeared in The New Verse News, Hong Kong Protesting, Voice & Verse Poetry Magazine, and elsewhere. They hail from Sultan Kudarat, Mindanao.

Awtopsiya

Poetry by | March 15, 2021

Hindi umiigkas na bala ang iyong naririnig kundi ang kikislot-kislot niyang laman. Hindi laman ang sinisiyasat ng iyong nanginginig na kamay kundi takot na tinutuklap ang lalim ng kanyang balat. Hindi takot ang pumapalahaw sa loob nitong malamlam na silid kundi dalamhati ng inang naulila, napagkit sa kanyang nakatiwangwang na dibdib. Hindi dalamhati ang iyong nadaratnan kundi kanyang anino, kasama mong nakamasid sa katawan. Hindi anino ang natitistis ng iyong metal na kasangkapan kundi kanyang kaluluwa, nanlilimos ng mga mata. Halughugin mo man ang bodega ng kanyang konsensiya, hindi mo mahahanap ang sagot kung sa paanong paraan siya nanlaban. Mababaklas mo ang lahat ng katotohanan.


Leo Cosmiano Baltar studies BA Journalism at the University of the Philippines in Diliman. Their articles can be found in Tinig ng Plaridel, while their poems have appeared in The New Verse News, Hong Kong Protesting, Voice & Verse Poetry Magazine, and elsewhere. They hail from Sultan Kudarat, Mindanao.