Awtopsiya

Poetry by | March 15, 2021

Hindi umiigkas na bala ang iyong naririnig kundi ang kikislot-kislot niyang laman. Hindi laman ang sinisiyasat ng iyong nanginginig na kamay kundi takot na tinutuklap ang lalim ng kanyang balat. Hindi takot ang pumapalahaw sa loob nitong malamlam na silid kundi dalamhati ng inang naulila, napagkit sa kanyang nakatiwangwang na dibdib. Hindi dalamhati ang iyong nadaratnan kundi kanyang anino, kasama mong nakamasid sa katawan. Hindi anino ang natitistis ng iyong metal na kasangkapan kundi kanyang kaluluwa, nanlilimos ng mga mata. Halughugin mo man ang bodega ng kanyang konsensiya, hindi mo mahahanap ang sagot kung sa paanong paraan siya nanlaban. Mababaklas mo ang lahat ng katotohanan.


Leo Cosmiano Baltar studies BA Journalism at the University of the Philippines in Diliman. Their articles can be found in Tinig ng Plaridel, while their poems have appeared in The New Verse News, Hong Kong Protesting, Voice & Verse Poetry Magazine, and elsewhere. They hail from Sultan Kudarat, Mindanao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.