Luha sa Yutang Saad

Poetry by | March 28, 2022

way hunong ang dagutob sa dughan
human mipaka ang sunod-sunod nga buto
sa tag-as nga binenditahang kalibre sa armas
gaan ug bug-at nga pul-an,
daw puso sa saging ang balinis
nga mipulbos sa yutang gidak-an.
lumadnon ang kinaiyahan, tabunok ang yutang
gitamnan sa mga saad, sa mga damgo,
sa di maihap nga handomanan sa kagahapon
kuyog sa mga abog, kuyog sa mga lanog,
sa mga dugong miagas gikan sa buak nga samin
daghang tulo sa luha ang mituhop sa aping
daghang tulo sa luha ang gianod sa hangin.

ingon nga gipakanaog sa Kahitas-an
ang hari sa mga alimpulos
nga maoy mikuso-kuso ug miligwat
sa dagkong tore nga diha gipabarog
sa balas sa baybayon.
nagun-ob, giayag ang mga kasingkasing,
mibalik sa abo ang gugma–
ang hari nagpabiling hari, ang rayna nagpabiling rayna,
apan ang kastilyo gisumpa sa pagkadugta,
uban sa mga uwak, sa mga wati,
sa mga kandilang nauposan sa pabilo–
kuyog sa singot nga nangapusgay sa atong buko-buko
daghang tulo sa luha ang mituhop sa aping
daghang tulo sa luha ang gianod sa hangin.


Jovanie loves writing poetry. He was a fellow for Balak in the 59th Silliman University National Writers Workshop (SUNWW) 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.