Yang Agta / The Giant

Folklore by | October 7, 2007

Narrated by Patrocinio Lemente , 48 years old, Bangaga, Davao Oriental

Awon adlaw na ako yakadto sang suba dapit sang kawakatan. Yamunit ako ng daro-daro mga alas dos ng dum da. Pagpamunit ko ng daro-daro sang isa isa ka oras yatinga ako yawa ing kanak mga timaan. Doon tungod ng kyahuna-hunaan ing Ginoo. Yanguros ako tapos kalit ko kit-an ing agta. Mga siete ing kataas, mahaba ing buhok, bagas na mapuwa ing mata, tapos yagahinukot. Pagtanaw ko sang awog iyan ing baroto, yusakay dayon ako wa da ako lingi, yudiretso lang ako pagtabok sang awog. Gikan sidto di da ako mag-kadto sang suba.

Continue reading Yang Agta / The Giant

Yang Itlog / The Egg

Folklore by | October 7, 2007

Narrated in Mandaya by Lucia Minglana, 83 years old, Baganga, Davao Oriental

Awon mag-asawa na yaminyo ng diyes ka tuig way anak. Pagkuan yangayo silan ng anak sang ginoo. Pagkautaw ing yautaw kay itlog. Ibutang nilan sang lundan ing itlog kay yasawaing silan nangasa itlog ing ihatag. Duon yutogpa yang agila gikan sang mataasay na butay. Ida naan yang itlog sang bukid. Pag- alindu doon yahimo na otaw yang itlog. Gwapahay na bubay.

Duon awon anak ng hari yaniro ng langgam pagkatimprano. Yakaabot yaan nganidto na lugar. Ihangad ng prisipe yang bubay doon kyagustohan man naan. Doon laong ng hari, ‘Tuntuni ako ng buhok mo’ kay ibaton man ng agia yang bubay ngadto taas. Doon yukadto silan ngadto taas apil ing agila. “Daha ing ama mo na hari para pag-istoryahan ta yag kamayo kasal” laong ng agila. Ikadtuhan dayon ng prinsipe yang hari. Iistoryahan naan yang ama naan. Yukadto dayon silan ng kanaan ama. Ipyag-istoryahan dayon nilan ing kasal.

Pagkasal yang agila yutambong. Iimbitar tanan. Duon yagtiyab da ing hari. Iistorya naan yang kaagi ng ya0asawa ng anak naan. Doun pagkadungog sidtong mag-asawa yagdumdom silan kay silan da sa ing awon anak na itlog. Yaghankupan yang mag-asawa. Kita da sa laong ing yanganak ng itlog. Pagkasayod ng hari ipatibo dayon silan sang kanaan palasyo. Idto da agaw silan maghuya.

Continue reading Yang Itlog / The Egg