Awit kay Mansadok

Poetry by | March 25, 2024

(Unang kumpas: Subida)

Hoyohoy nga mikinto pagdaplis sa akong aping
daw gugmang gihidlaw, ginapos, gilaming
Hinagkan aron masubhan ang kamangtas sa adlaw
Sa balhas ko mitilap ang Tagamaling1

Nga unta tutunlan ko man ang nangandoy matagbaw
sa nagdaguok2 nga baha sa nagtiyahong suba
Aron mukalma sa naglumba kong gininhawa,
naghalinghing, nangugat, nagpinitensya

Unsang kalakiha nga mu-awop man ang mga batiis,
Nalup-og, nahubog nga ang latas nanag-ekis
Ang mga bukton nibulig na intawon
kay sa hagdan-ugat3 walay pagkaaron-ingnon
usa ray pamaagi — ang kamang-kamangon.

Kay abig paghangad mo mao na,
pero mga gangis nangatawa
kay lagi paminaw mo gi-lamat ka,
ang uwangonon duna pay duha!

 

(Ikaduhang kumpas: Pag-abot)

Hoyohoy nga na-ingon ug tagolilong
Sa mugbong lasang nanaglimpong4
Pagpasilong ko sa kahoy-unano
Mga gabon mitimbaya sa pag-tugpa ko!

Pamatuod sa pinasahing kaisog
kitang nagbaguod sa pag-aginod,
Pakapin hapdos sa tumang kainit,
mga lapdos sa tabunon tang panit.

Gitaktak mga nikaging nga lapok
gisalikway tanang kasamok
Sa duyan-hoyohoy hayahay daw migaan
gitabyog ang nagpahiyom kong dughan

 

(Ikatulong kumpas: Pakigdait)

Hoyohoy daw mihukas kanako sa katugnaw sa kagabhion,
nagpista ang mga usyusong bitoon,
sila nangalipay nagpasigarbohay,
nigara ug dan-ag para mu-amag akong dagway

Sa banagbanag mituwaw ang antolihaw,
nangiyugpos gihuwat pagbangon sa adlaw
kansang bulawanong pako nagdayan-dayan,
namukaw sa talagsaong tanaman5
Mga sayaw nanghilam-os sa danao mong tin-aw6
Asoy mong talinhaga sa pagtusmaw lamang mahimong tataw

 

(Katapusang kumpas: Pagduyog)

Hoyohoy nga mibisti kanako sa mga buwak, pagkaputli! Pagkatalagsaon!
Mga kaba-kaba7 nagmaya namalakpak, sa hangin nanagbugsay, nanagpanon!

Sa dughan mo Mansadok8 ang tiilan ko nibarog,
diin milatay ang gugma mog kusog
Nipiyong namalandong nga tingali sa pagkinto ko sa ang-ang kinatas-an
makab-ot ko na pagtuktok ang alimpulos sa kalangitan

Aron mahimugso ang giputos tang kasing-kasing,
malingkawas sa pagtak-um ug paglaming
nga sa malantaw tang himaya sa musubang nga adlaw
matunaw na ang paghikaw sa mga gugma tang gihidlaw!


[1] Tagamaling – mga diwata sa karaang Mandaya
[2]  Ang daguok sa Dumagooc River kung magbaha
[3]  Uwang-uwang ang tawag sa uwangan nga ugat sa mga kahoy ang hagdan sa maong pang-pang nga tulo ka ang-ang
[4] Maglimpong ang tawag sa mga mangayamay sa Pygmy Forest tungod sa mag-tuyoktuyok nga hangin gikan sa Pacific Ocean ug Twin Falls
[5] Talagsaong tanaman – Hidden garden and biodiverse natural floral field , rich flora: lady slippers, pitcher plants, orchids, etc.
[6] Tin-aw nga danao – Tinagong Dagat
[7] Kaba-kaba – endemic high altitude butterfly only found in Mt Hamiguitan, Delias magsadana


Roy Guanco Ponce is the Provincial technical focal person for Mt Hamiguitan on UNESCO World Heritage concerns. He has done extensive work on Mt Hamiguitan in terms of its nomination to UNESCO world heritage, trails and campsite development and technical research since 2009.