Ing Ginoo sang Kuros asta yang Iso / The Crucified Lord and the Boy

Fiction by , , , | November 2, 2008

Bahin ngini na istorya sang iso na Mandaya. Ngini na istorya yahitabo kuno sang pirmero na kalinaw ngawong yatapos da ing giyera. Ngansian na simbahan awon bagasay na kuros.

Awon adlaw na yanilhig ngini na iso, tanto ng pagpanaw-panaw naan ika-banggaan naan yang bagasay na kuros. Nakay wa kasayod na iso ag mag tabang-tabang sang pari. Awon ngawong yang iso daw unan ngiyan iistorya naan. “Sin-o ing yaglansang kanmo? Unan ing sala mo na i-aman saan kaw nilan? Wa pa kaw gayud nilan bado-i. Hala, awon karsonis ko sang kuwarto dahon ko lang ngawon ngani kay ipa-suot ko kanmo. Igutom da kay unay kay abay kaw magbitay ngansaan. Mal-aw pagpanihapon adahan takaw ng makaan. Apangutanahaon takaw uli nasa i-amansaan kaw nilan?”

Continue reading Ing Ginoo sang Kuros asta yang Iso / The Crucified Lord and the Boy