Salaam Bapa

Poetry by | January 13, 2013

A Kalagan poem. See To Her Father for the English translation.

salaamSalaam bapa, ‘sambok gayd yang kanakon niyat sang pangatayan sang pagkadi kanmo.
Yakadi ako ng way pagduwa-duwa untak pangayu’n yang kanmo pagtugot sa pagpakawin sang kanmo da’ga.
Sabap yang kanakon ama na si Datu Abdul,
Na idto yang isugo kanak.

Bapa, ako yang magabu’y, magapaka’n, magapa-uya, aw maga-indo kanan sang maturid na da’n,
Sabap ikatigaman ko ng madyaw na idto yang dayt na inangun ng Muslim na magunawa ko.
Agad wa ‘ko pa yan akila’ ng samporna,
Agad wa pa uman yan akila’ kanak ng samporna.

Bapa, ikatigaman ko yang pantag sang Az-Zawjan, magsikawyay kami magunawa ng buwwan aw bitu’n,
Minang ininang ng Nabi Muhammad aw Khadidja, atawaka Aisha, o Zaynab sang kahanda ng Allah,
Na di nami atugotan yang kagutum
Atawaka fitna kumupkup kanami.

Bapa, ikatigaman ko yang pantag sang Al-Wali, yang kanmo pagtugot, na pyagapangayo ko,
Na untak maawn yan na madyaw na ina ng kanakon manga’nak taman sa taman,
Atarimawn ko yang kanmo tubag,
Aw yang induwan kanmo ng Allah.

Bapa, ikatigaman ko yang pantag sang Al-Mahr; aatag ko yang unoman na araga na akapag-idag ta,
Sabap sang yani uman yang ininang ng Nabi Muhammad sang mga taganak ng kanan ipakawinan.
Kahanda nan aw sapi ba inyan,
Atawaka uno pa na itangud ng Allah.

Bapa, ikatigaman ko yang pantag sang Ash-Shahidan, yang pagsaksi siding papagsambok nami,
Silan na ikhlas yang pag-indug; kahanda nan na silan idtong upat na mga baraguwa siding banwa,
Kawyan silan ng Kadunan,
Sang kanilan ka-ikhlas.

Aw mawri sinyan, magatapid kita ng pakaradyan para sang paghurmat ng Al-Izaba wal Qabul,
Untak dungugun nilan yang pagtarima mo, na aatag mo yang da’ga mo ballin ng ipag-idagan na araga.
Kaawn nan na dakwa – sud sang dakwa na restorant.
Atawaka tagbibi – sud sang kamayo gayd bay.

Mapanginakat kita ng mga gakud aw mga kila’ ta sikun sa masayd aw mangkawat na pamanwa,
Apakanun ta silan ng mga nanaman na bibidas na ininang ng mga ikhlas na mga kawbayan –
Silan na di da mapangayo ng bayad – na yagainang ng
Amik, dyampok, panyam, agkit, aw daral.

Aw yang mga umpo, mangkatikadong, na magaatag ng mangkadyaw na uni sikun adto sa kilid,
Silan na magapa-uni ng kulintang, agung, aw barabad; untak na di kabusan ng uni yang karadya
Taman ng di magpuno yang paggugunawn,
Sabap sang agad yang mala-ikat na mapaningug.

Bapa, yamatigam ako ng ag-uno yang apanginangun aw gayd wa ako katigam uno yang pagbatiyyun.
Yamatigam ako na ako, upud yang abay, na masud sidto na lugar aw maingkod sa ingkudanan.
Magasu’g kami ng maputi na abaya aw kupya,
Asta da uman yang isu na magada’ ng basingan.

Yamatigam ako na atawagun yang kanak ama para magdiwi ng basingan, sabap ikita da ko yani ningawn.
Aw ikaw, bapa, yang matarima sidto na ikhlas sang kanmo pangatayan aw maga-du’a kaw sang Allah
Aw tarimawn ng Allah yang du’a mo
Sabap Yan yang Mawuy, aw Mawuyanun.

Mawri mapaningug yang kariko sabap pinaagi kanmo, akawinun da ‘ko aw yang kanmo da’ga.
Magadapat yang kanatun mga baku’ asta yang kanatun karinto na siki sabap idto yang sunnah.
Maga-usip kaw kung atarimawn ko yang anak mo,
Aw matubag ako, sikun sa kanak pusu-pusu ng, Ud.

Mawri na akadtunan ta yang anak mo sa bay mayo na yagasabar magtagad sang kanatun pagdatung.
Abuyan ta yang kanatun yanagdapat na baku, aw adamus mo yang kanmo baku sang kanan guya.
Tanda ng kanmo pagtugot,
Tanda na yakawin da kami.

Bapa, ikatigaman ko uman na mawri sinyan mabarik da kita ubos sa adapan upud yang kanan mga abay.
Maga-ingkod kami sa ingkudanan, yagakita aw yagadungug ng mga iku’ sikun sang managawtao.
Taman ng makadi sa adapan yang imam,
Maga-khutba kanami pantag sang pagpangasawa.

Aw atapuson da ng imam pinaagi sang du’a, na minang paghurmat nan sa kanami panagsambu’k.
Aw agad kaawn ng anak mo na wa kasuwat na samporna, magunawa ng mangawtao na yanagtambong,
Akatigaman da bun na mi,
Aw mawnono masuwat, Insha Allah.

Bunna kay bapa, ikatigaman ko yani ubos, sabap inindo yani sa madrasah sang kanak pagpangadi;
Yamakasaksi da uman ako ng mga kawin sa sud ng kanatun banwa. Bunna, na ikatigaman da ko yani.
Aw gayd di yani amatinud kung di kaw marim.
Agaw sa, tabangan kaw gaw ng Allah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: